top of page

סיוע ופיתוח

הדיון בשאלת הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון העלה את הבעייתיות של הסיוע האמריקאי לישראל לסדר היום הציבורי. גם מי שחושבים שהקפאת הבנייה היא אינטרס ישראלי, וגם מי שחושבים שההקפאה מנוגדת לאינטרס הישראלי, מבינים שהחלטות כאלה אינן צריכות להתקבל על בסיס שווי התמורה הכספית שתינתן לישראל על ידי ארצות הברית. אולם נראה כי רבים עדיין אינם מבינים את מחירו האמיתי של הסיוע האמריקאי. נייר זה יבחן את ההשלכות של הסיוע האמריקאי על מצבה הכלכלי והאסטרטגי של ישראל. חלקו הראשון של הנייר יתמקד בנושאים כלכליים, ואילו חלקו השני יציג טיעונים החורגים מהתחום הכלכלי.

ירדן גזית

ינואר2011

bottom of page