top of page

שוק העבודה

Abstract: This essay was written in response to the theme of this years Academy of Management Meeting, Green Management Matters. I assert that firms should adopt green management practices only if such activities complement the organizations business and corporate-level strategies and ultimately, enhance profitability or shareholder wealth.

דונלד סיגל

נובמבר 2014

בארבעה בנובמבר 2014, חוגגת צ'ילה את יום השנה ה-34 לרפורמה הפנסיונית שנערכה ב-1980. במהלך שלושה עשורים צברו קרנות הפנסיה הפרטיות, המנוהלות על ידי העובדים באו מצעות חשבונות חיסכון פנסיוניים אישיים, 200 מיליארד דולר, השווים ל-%75 מהתמ"ג של צ'ילה.

חוזה פינרה

נובמבר 2014

ממשלת ישראל גובה יותר מ 600- מיליון ש"ח במסים, בהם היא מממנת תכניות הכשרה לעובדים פוטנציאליים, אשר יעילותן אינה נבדקת כראוי. הכשרות מקצועיות במימון ממשלתי מהוות זה זמן רב, ובמדינות מפותחות רבות, כלי למאבק באבטלה. ישנם מודלים שונים לאופן מתן ההכשרות, כאשר לכל מודל יתרונות וחסרונות. נייר זה יבחן את מצבו של המנגנון הממשלתי להכשרה מקצועית, ואת מידת הצורך בו. הנייר ימליץ על כמה קווים מנחים בבחירת מודל ההכשרה המקצועית המתאים ביותר לישראל.

ירדן גזית

נובמבר 2010

כ-30% מגילאי 65+ שאינם עובדים מסוגלים לעבוד, ואילו הועסקו כולם, היו מייצרים הכנסות של 6.4 מיליארד ש"ח, כך עולה ממחקר של מכון ירושלים לחקר שווקים. המחקר, "אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי האנוש הלא מנוצלים", נערך על ידי קרן הראל-הררי וזאב גולן.

קרן הראל-הררי

דצמבר 2012

אמון הציבור באנשים העומדים בראש מוסדות לאומיים חשובים הוא מרכיב חשוב בחוסן הלאומי. מעקב לאורך זמן אחר אימון הציבור יכול ללמד על תהליכים ארוכי טווח אותם עוברת החברה הישראלית.סקר האימון של מכון ירושלים לחקר שווקים, המדרג את אימון הציבור באנשים העומדים בראש מוסדות לאומיים שונים, הוא כלי חשוב לקובעי מדיניות ולחוקרי החברה הישראלית. זהו הסקר היחיד העוקב אחר קבוצת נשאלים לאורך זמן ועוקב אחר עמדותיהם ביחס למוסדות שונים. כמו כן, הסקר מאפשר לבחון את התפלגות התשובות לפי גיל, מין, ומאפיינים נוספים.

ירדן גזית

יוני 2011

בשוק העבודה בישראל קיים ביקוש לעובדים בתחומים רבים.בנייר עמדה זו נשקול את השפעתם של העובדים הלא-ישראלים על המשק ונברר אם יש יסוד לחששות לפגיעה כלכלית במשק ובחברה הישראליים כתוצאה מהעסקת עובדים זרים. נביא נתונים שיסייעו להבין את משקל העובדים הזרים בישראל, ונראה מיד שנתונים אלה נמצאים במחלוקת בין משרדי הממשלה.

בועז ארד

נובמבר 2009

לפי משרד האוצר, התכנית הוכיחה את עצמה, שכן באזורים בהם פועלת כיום התכנית ירד מספרם של מקבלי הבטחת הכנסה בכ-52% לעומת ירידה של כ-7.2% בלבד באזורים שבהם פועל שירות התעסוקה לבדו. באוצר צופים כי הרחבת התכנית תביא לקליטתם של 5,000 עובדים נוספים, וכך יוחזרו 700 מיליון השקלים שתוציא המדינה מדי שנה לטובת המרכזים הפרטיים. הם צופים כי החיסכון בכספי הקצבאות שיישללו ממקבלי הבטחת ההכנסה אף יעלה על הוצאות המדינה בגין התכנית ויעמוד על כמיליארד שקלים.

קרן הראל-הררי

פברואר 2011

Empowering Workers

שכר הבכירים בחברות הציבוריות עלה לכותרות לאחרונה וזכה לביקורת ציבורית נוקבת. בעקבות הביקורת, אשר טענה כי שכרם של חלק מהבכירים בחברות ציבוריות מופרז, העלו מחדש ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) וחיים כץ (ליכוד) הצעת חוק להקטנת פערי השכר במשק. ראש הממשלה החליט בסוף אפריל 2010 להקים ועדה שתבחן את הנושא ותגיש המלצות בתוך 60 יום. בנייר זה ננתח את הצעת החוק הנדונה והצעות אחרות להגבלת שכר הבכירים במשק, נציג את ההשפעות הכלכליות והמשפטיות של יישומן, נסקור את המצב במדינות אחרות ונמליץ על דרכי פעולה בנושא.

ירדן גזית

מאי 2010

דרישות עבור חידוש רשיון עבודה מקצועי לעולים חדשים הוא דבר נפוץ. במאמר זה, אנו מודדים באמצעות מידע עדכני, את התשואה (הכסף הנכנס עבור ההשקעה) עבור חידוש הרשיון לרופאים סובייטים מוסמכים אשר עלו לישראל.

רוברט סאור,
אדריאנה קוגלר

יולי 2005

bottom of page