top of page

החזון שלנו

  • רפורמה במערכת המס לעידוד חיסכון ויעילות מוגברת.​

  • הפרטת חברות ממשלתיות להפחתת הוצאות הממשלה.

  • ביטול מונופולים ציבוריים ופרטיים להורדת המחירים לצרכנים.

  • ליברליזציה במגזר הפיננסי שתאפשר למוסדות בינלאומיים להתחרות בחמש הקבוצות הבנקאיות המקומיות.

  • קידום השימוש במטבעות דיגיטליים ועידוד חידושים טכנולוגיים במערכות התשלומים ובמדניות מוניטארית.

  • הרחבת יכולת הבחירה בקביעות בית הספר ועיצוב תכניות הלימודים.

  • קידום תוכניות "מרווחה לעבודה" ומס הכנסה שלילי על מנת לשבור את מעגל העוני.

bottom of page