top of page

סקרי דעת קהל

אף על פי שחוקים ותקנות אינם כלים מתאימים להתמודד עם בעיות רבות בתחום ההתנהגות, ראוי כי הדיון הציבורי, וגם קובעי המדיניות, ייקחו ברצינות את הנושא. כמופקדת על מערכת החינוך הממלכתית, ממשלת ישראל אחראית על חינוכם של מאות אלפי תלמידים. כאשר המערכת מזניחה כישורים חשובים ומוערכים בשוק העבודה, אשר הנימוס נמנה עליהם, ובמקום זאת מתמקדת בכישורים קוגניטיביים ובציונים, זוהי חובתם של ארגונים הדואגים לצמיחה ולעתידה של ישראל להעלות את הנושא לדיון.

ירדן גזית,
קורין סאור,
רוברט סאור

יוני 2012

אמון הציבור באנשים העומדים בראש מוסדות לאומיים חשובים הוא מרכיב חשוב בחוסן הלאומי. מעקב לאורך זמן אחר אמון הציבור יכול ללמד על תהליכים ארוכי טווח אותם עוברת החברה הישראלית. סקר האמון של מכון ירושלים לחקר שווקים, המדרג את אמון הציבור באנשים העומדים בראש מוסדות לאומיים שונים, הוא כלי חשוב לקובעי מדיניות ולחוקרי החברה הישראלית. זהו הסקר היחיד העוקב אחר קבוצת נשאלים לאורך זמן ועוקב אחר עמדותיהם ביחס למוסדות שונים. כמו כן, הסקר מאפשר לבחון את התפלגות התשובות לפי גיל, מין, ומאפיינים נוספים.

קורין סאור,
ירדן גזית

ינואר 2011

צעירים עד גיל 35 רוצים לבחור את בתי הספר של ילדיהם בעצמם, ושוקלים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים, כך עולה מניתוח סקר חדש של מכון ירושלים לחקר שווקים. 52% מהצעירים מתחת לגיל 35 תומכים בשיטת הוואוצ'רים, לפיה תקציב החינוך מחולק להורים אשר בוחרים לאיזה בית ספר לשלוח את ילדיהם. עוד עולה מהסקר כי 58% מהצעירים עם ילדים שולחים או שקלו לשלוח את ילדיהם לבית ספר פרטי. בנוסף, הסקר מגלה כי 56% מהצעירים סבורים כי איכות החינוך בבתי הספר הציבוריים התדרדרה בשנים האחרונות.

ירדן גזית

מאי 2015

bottom of page