top of page

רגולציה

ערב פתיחת האולימפיאדה בלונדון, קובע מכון ירושלים לחקר שווקים כי חוק הספורט בישראל פוגע בפוטנציאל להשגת מדליות אולימפיות בעתיד. המכון טוען כי חוק הספורט מהווה חסם בפני פעילות ספורטיבית תחרותית, במיוחד בקרב ילדים ובפריפריה, האוכלוסייה ממנה יצמחו המדליסטים האולימפיים העתידיים.

ירדן גזית

יולי 2012

המכון קובע: בנק אינטנרטי עשוי לחסוך ללקוחות 411.5 מיליון ש"ח בשנה בהוצאות שוטפות על עו"ש. מכון ירושלים לחקר שווקים השווה את הפעילות של המערכת הבנקאית בישראל לפעילות של בנקים אינטרנטיים בעולם. בשעה שהכנסות קבוצת בנק לאומי מעמלות לשנת 2011 עמדו על 3.7 מיליארד ש"ח, הכנסות הבנק האינטרנטי ING Direct עמדו על 820 מיליון ש"ח. לבנק האינטרנטי 16.7 מיליון לקוחות, בערך פי 10 מבנק לאומי, והוא גבה פחות מרבע מהכנסות בנק לאומי מעמלות ועדיין היה רווחי.

ליטל פרגי

אפריל 2012

בשוק העבודה בישראל קיים ביקוש לעובדים בתחומים רבים. בנייר עמדה זו נשקול את השפעתם של העובדים הלא-ישראלים על המשק ונברר אם יש יסוד לחששות לפגיעה כלכלית במשק ובחברה הישראליים כתוצאה מהעסקת עובדים זרים. נביא נתונים שיסייעו להבין את משקל העובדים הזרים בישראל, ונראה מיד שנתונים אלה נמצאים במחלוקת בין משרדי הממשלה.

בועז ארד

נובמבר 2009

בעשורים האחרונים אנו עדים למאבק על מיקום הגבול שבין רשויות המדינה, המחוקקת והשופטת. האמירה המפורסמת "מלא כל הארץ משפט" של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, מטיבה לתאר את התפיסה העומדת ביסוד המאמץ להרחיב את פעילות הרשות השופטת גם לתחומים שהיו מעבר לתחומה בעבר.

בועז ארד

יוני 2010

מאמר זה בוחן את מדיניות הממשלה בכל הנוגע לתמריצים שהיא יוצרת. קובעי המדיניות צריכים לשקול מחדש האם כלי המדיניות שברשותם ישיגו את מטרתם או לחילופין יביאו ליותר נזק.

זאב גולן

יוני 2010

מצבה של רשות השידור עגום: שיעורי הצפייה בערוץ הטלוויזיה שלה נמוכים והגירעון התקציבי השנתי שלה צפוי להגיע ל-100 מיליון ש"ח בשנת 2010. מצב עגום זה עורר לאחרונה מסע לחצים על ממשלת ישראל "להציל" את השידור הציבורי. ואולם לא רשות השידור זקוקה להגנת הממשלה מפני הציבור, שברובו אינו מעוניין בה, אלא הציבור הוא שזקוק להגנת הממשלה מפני רשות השידור. רשות זו, לה נדרש הציבור לשלם אגרה, דורשת כעת מהציבור לממן רפורמה בעלות של כמיליארד ש"ח (הכוללת הסדרי פרישה נדיבים לעובדיה). בנוסף, היא מממנת את מסע הלחצים על הממשלה בכספי ציבור המיועדים למתן שירות לאזרח.

ירדן גזית

מרץ 2010

מאמר זה טוען כי תרופות כיום יקרות לא עקב חוסר התחרות בקרב חברות תרופות מבוססות מחקר, אלא עקב חוסר בתחרות בתהליך אישור התרופות. החוסר במתחרים באגף זה הביא לתהליך פיתוח תרופות יקר עד מאד.

קורין סאור,
רוברט סאור

ינואר 2005

bottom of page