top of page

רפורמות בחינוך

צעירים עד גיל 35 רוצים לבחור את בתי הספר של ילדיהם בעצמם, ושוקלים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים, כך עולה מניתוח סקר חדש של מכון ירושלים לחקר שווקים. 52% מהצעירים מתחת לגיל 35 תומכים בשיטת הוואוצ'רים, לפיה תקציב החינוך מחולק להורים אשר בוחרים לאיזה בית ספר לשלוח את ילדיהם. עוד עולה מהסקר כי 58% מהצעירים עם ילדים שולחים או שקלו לשלוח את ילדיהם לבית ספר פרטי. בנוסף, הסקר מגלה כי 56% מהצעירים סבורים כי איכות החינוך בבתי הספר הציבוריים התדרדרה בשנים האחרונות.

ירדן גזית

מאי 2015

שכר המורים וההשקעה בחינוך בישראל גבוהים מהממוצע במדינות ה-OECD, אך למרות זאת ההישגים נמוכים יותר והפערים גדולים יותר. כך עולה מנייר עמדה הסוקר את מערכת החינוך הישראלית בהשוואה למדינות מפותחות. הנייר מפורסם היום על ידי מכון ירושלים לחקר שווקים לרגל תחילת החופש הגדול.

רננה לויאני

נובמבר 2012

חלק ממשרדי הממשלה במדינת ישראל, כמו במדינות המערב האחרות, אימצו את העקרונות הסביבתיים אשר קודמו על ידי ועידות האו"ם בנושאי האקלים והפאנל הבינממשלתי של האו"ם בנושאי שינויי אקלים (IPCC). בחינה ביקורתית ומדעית של עקרונות אלו מגלה כי הבסיס המדעי לטענות ה-IPCC אינו עומד בקנה אחד עם התצפיות והעובדות המדעיות. יישום ההמלצות של ועדות אלו, על פי ההערכות לשינויי אקלים והתרחישים הקיצוניים שלהן, כרוך בהוצאות ציבוריות רציניות, וכן בפגיעה באיכות התובנה המדעית במערכת החינוך, ובחופש הכלכלי והאישי של אזרחי מדינת ישראל.

בועז ארד

מרץ 2010

bottom of page