top of page

סקרי דעת קהל - קורונה

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

67% מהישראלים מודאגים במידה מסוימת מהמעקב על אזרחים במשבר הקורונה

נשים מביעות פחות תמיכה במדיניות אכיפה כאשר יש שימוש בכוח פיזי

הסקר שבוצע בשבוע הראשון של אפריל, נערך על ידי גיאוקרטוגרפיה ובחסות מכון ירושלים לחקר שווקים. המחקר נערך במסגרת סקר אינטרנטי בקרב 626 גברים ונשים, גולשי אינטרנט בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסייה זו במדינת ישראל (גולשי אינטרנט). ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.

משתתפי הסקר התבקשו לדרג אילו הגבלות ממשלתיות בתקופת הקורונה השפיעו יותר על חייהם ובנוסף, התבקשו להביע את תמיכתם למיני הצהרות על מדיניות ממשלתית ספציפית.

באופן לא מפתיע, 77% מהנשאלים דיווחו כי הושפעו בעיקר מהאיסור על מפגשים משפחתיים, אחריו עם 72%  עומדות ההגבלות על חופש התנועה. 59% הושפעו מהאיסור לבקר באתרי טבע וספורט בחוץ. אחוז נמוך יותר, מדווח שהושפע מאובדן מקור פרנסה (43%), טיפול בילדים (45%) והימנעות בהשתתפות מפגשים קהילתיים (44%). יתרה מכך, 39% דיווחו כי הם חשים חרדה וחוסר ביטחון לגבי עתידם.

שני חששות עיקריים במהלך המשבר (2).png

בסך הכל 46% מהנשאלים סומכים על הממשלה שתעשה את הדבר הנכון, 35% הם בעלי אמון חלקי ו -19% אינם סומכים על הממשלה. רמת האמון בממשלה זהה בין המינים, האמון עולה עם רמת הדתיות ויורד במעט לפי רמת השכלה. רק 35% מהחילונים סומכים על הממשלה לעומת 63% בקרב הדתיים/מסורתיים. 40% מתוך הנשאלים עם תואר אקדמי סומכים על הממשלה לעומת 50% בקרב שאר האוכלוסייה. בנוסף, מצאנו כי משתתפים עם אמון גבוה בממשלה מאמינים כי המעקב הביטחוני יהיה זמני לעומת משתתפים עם פחות אמון בממשלה, החוששים כי המעקב עלול להיות כדרך קבע.

כשנשאלו אם הם חוששים מהמעקב האזרחי, 67% הביעו דאגה. מתוכם, 23% מודאגים או מודאגים מאוד, 22% מודאגים חלקית ו -22% מודאגים מעט. רק 33% דיווחו כי הם לא מודאגים בכלל מהמעקב. תוצאות אלו מראות כי חילונים מודאגים יותר מהמעקב הביטוחני, 29% מודאגים במידה רבה או במידה רבה מאוד, לעומת דתיים/מסורתיים שרק 14% מודאגים מאוד. 

המשתתפים שהביעו דאגה לגבי המעקב הביטחוני גם נוטים פחות לסמוך על הממשלה. מתוך המשתתפים המודאגים, רק 30% סומכים על הממשלה. מבין המשתתפים הפחות מודאגים מהמעקב, 68% סומכים על הממשלה באופן כללי.

כמה מודאגים מהמעקב של השב״כ לפי עד כמה ס
_כמה סומכים על הממשלה לנתק את המעקב הביט

המשתתפים נשאלו אם הם סומכים על הממשלה לבטל את המעקב הביטחוני לאחר המשבר, רוב המשתתפים הביעו ספקות (55%). מבין אלו, 32% לא סומכים על הממשלה לבטל את המדיניות ו 23% נוספים הביעו אמון חלקי בלבד. 45% הנותרים הביעו אמון בממשלה לעשות זאת.

בדומה לתוצאות הקודמות, 79% מהמשתתפים הסומכים על הממשלה באופן כללי, סומכים על הממשלה גם לנתק את המעקב לאחר המשבר, לעומת 16% מהמשתתפים שלא סומכים על הממשלה באופן כללי, אך כן סומכים על הממשלה לנתק את המעקב.

המשתתפים התבקשו להביע את רמת הסכמתם או אי הסכמתם לסוגי אכיפה שונים על ידי כוחות הביטחון. 82% מהמשתתפים תומכים במידה רבה באיסור התכנסות, ו- 77% מסכימים כי יש לאכוף אותה. פחות משיבים מסכימים עם מתן קנסות לאזרחים הנמצאים מחוץ לרדיוס 100 מטרים (54%) , ורק 27% מסכימים לשימוש בכוח פיזי על מנת לעצור אזרח מחוץ לטווח המותר ו 13% תומכים בירי לעברו.

תמיכה כללית לפי סוגי אכיפה (1).png

בדומה לתוצאות הקודמות, משתתפים אשר הביעו אמון בממשלה באופן כללי, תומכים באכיפת איסור התכנסות (90%). לעומתם, 15% מבין אלו שלא הביעו אמון בממשלה תומכים באכיפה. עם זאת, ככל שהמדיניות הופכת לקשה יותר, שתי הקבוצות מתחילות להתכנס. ההבדל בין שתי הקבוצות (סומכים על הממשלה לעומת לא סומכים על הממשלה) הוא 29 נקודות (84% תמיכה לעומת 55% תמיכה) עבור מדיניות הכוללת שימוש בכוח פיזי ההבדל הוא פחות מ 5 נקודות (17% לעומת 12%)

תמיכה בסוגי אכיפה לפי עד כמה סומכים על ה

הנתונים מראים כי נשים נוטות להביע פחות תמיכה מגברים על מדיניות המשלבת כפייה פיזית. אכיפה המשמשת כוח פיזי מצמצמת את התמיכה של הנשים במדיניות בשיעור של 50% (מ- 77% ל -39%) לעומת 30% בלבד עבור גברים (מ- 78% ל -54%).

כאשר בדקנו את הסכמת המשתתפים באכיפות שונות לפי חילונים ודתיים/מסורתיים, עולה כי למרות שחילונים נוטים פחות להסכים עם אכיפות בהן יש שימוש בכוח פיזי, הדבר מרתיע את רוב המשתתפים באותה מידה. תמיכתם של החילונים פחתה ב -44% (מ- 77% ל -43%)  ומשתתפים המזהים את עצמם כדתיים/מסורתיים תמיכתם פחתה ב- 40% (מ- 83% ל -50%).

_תמיכה בסוגי אכיפה לפי מין (1).png
תמיכה בסוגי אכיפה לפי דתיות (1).png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page