top of page

מיסים

העלאת מס החברות המתוכננת על ידי משרד האוצר תפגע בצמיחה במשק יותר מאשר קיצוצים בתקציב הממשלה או העלאת מסים אחרים. כך עולה מנייר עמדה שפורסם על ידי מכון ירושלים לחקר שווקים, אשר מזהיר כי העלאת המס עלולה ליצור פער משמעותי במיסוי חברות אל מול מדינות דומות במאפייניהן לישראל.

אורי כץ

אפריל 2013

חברי ועדת טרכטנברג הטיבו לתאר את הבעיות הגורמות לישראלי הממוצע להיות ממורמר על זה שהוא מתקשה "לגמור את החודש" ועל זה שהוא נאלץ לשלם מסים רבים מדי לממשלה, המנהלת משק ריכוזי ומונופוליסטי אולם חברי הוועדה הלכו לאיבוד במאות עמודי הדו"ח שלהם, המלאים בכשלים לוגיים וכלכליים, בניסיון לתכנן משק ריכוזי עוד יותר", כך על פי דו"ח של מכון ירושלים לחקר שווקים. צוותי המכון אשר בחנו את דו"ח טרכטנברג הסיקו שבכל תחום שדנה הוועדה, היו יכולים להציע פתרונות פשוטים וזולים בהרבה מאלה שהוצעו.

מכון ירושלים לחקר שווקים

נובמבר 2011

בשנת 2009 הוקצה סכום של 1,048 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב להמשך קידום המחקר והפיתוח התעשייתי. מעבר לכך, במסגרת תכנית "בלימה ותנופה" לשנים 2009-2010 תוגדל התמיכה במדען הראשי בכ 900- מיליון ש"ח. גם התמיכה בחוק לעידוד השקעות הון נאמדת בסך כ 900- מיליון ש"ח בשנים אלו. אם יוחלט לבטל את המענקים הללו – אין כבר צורך בהטלת מע"מ נוסף בשנה הקרובה. בנוסף, יש לציין כי גם בשנת התקציב 2008 הוחלט לתת תוספת תקציבית של 315 מיליון ₪ ללשכת המדען הראשי. 

זאב גולן

יולי 2009

ראש הממשלה ומשרד האוצר הצהירו כי הינם בעד הפחתת נטל המס והגברת הצמיחה. כפי שצויין במדיניות הכלכלית לשנים 2009-2010 "ככלל שיעורי מס גבוהים אינם רצויים מבחינה כלכלית... המדיניות שנקבעה בתכנית 'בלימה ותנופה' מהווה המשך ישיר של מדיניות הפחתת שיעורי המס לכלל משלמי המסים”.

זאב גולן

יולי 2009

ממשלת ישראל מתכוונת לגייס 200 מליאד שקלים בין השנים 2009 - 2010 (100 מליארד לשנה), את הכסף הם מתכוונים לגייס על ידי הנפקת אג"ח ממשלתיות. על ידי כך, 140 מליארד שקלים יגויסו בשוק המקומי ו60 מליארד יגויסו בשוק הבינלאומי. חלק מסכום זה ילקח כדי לכסות את החוב מ2002-2003, אך 80 מליארד יהפוך לחוב חדש.

קרן הראל-הררי

יוני 2009

כבר ב1990 התבצע נסיון לבטל את ה0% מע"מ על ירקות ופירות. כתוצאה מהתנגדות עזה אשר החלה בזמנו, הוחלט להשאיר את המצב כפי שהיה. היום, כמעט 20 שנים לאחר מכן, מנסה משרד האוצר שוב לבטל את הפטור ממע"מ על פירות וירקות.

קרן הראל-הררי

מאי 2009

בימים אלו אנו עדים לסדרת משברים המזעזעים את המדינות הערביות השכנות לישראל. משברים אלו צפויים לערער את הסדר האיזורי ואת סדרי העולם. קשה להפריז בחשיבות היכולת לחזות את אירועי המשבר ועוצמתם ולזהות את הגורמים המדוייקים להם.

בועז ארד

פברואר 2011

bottom of page