top of page

רווחה ועוני

עזרה לעניים מתחילה ממדידת מצב העוני במדויק, המאמר ממליץ להעביר את האחריות למדדי עוני בינלאומיים מביטוח לאומי ועד מכונים יותר אובייקטיבים כמו הבנק של ישראל למשל. המאמר מציין מספר בעיות במידע שפורסם לאחרונה ע"י ביטוח לאומי ב"דווח על ממדי העוני ואי-השוויון החברתי" לשנת 2011.

ירדן גזית

דצמבר 2012

לפי משרד האוצר, התכנית הוכיחה את עצמה, שכן באזורים בהם פועלת כיום התכנית ירד מספרם של מקבלי הבטחת הכנסה בכ-52% לעומת ירידה של כ-7.2% בלבד באזורים שבהם פועל שירות התעסוקה לבדו. באוצר צופים כי הרחבת התכנית תביא לקליטתם של 5,000 עובדים נוספים, וכך יוחזרו 700 מיליון השקלים שתוציא המדינה מדי שנה לטובת המרכזים הפרטיים. הם צופים כי החיסכון בכספי הקצבאות שיישללו ממקבלי הבטחת ההכנסה אף יעלה על הוצאות המדינה בגין התכנית ויעמוד על כמיליארד שקלים.

קרן הראל-הררי

פברואר 2011

כל שנה, עם פרסום דו"ח מימדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי, מתחרים ביניהם גורמים שונים על תיאור חומרת המצב. אולם הנתונים אותם מפרסם הביטוח הלאומי אינם מספקים, הן מבחינת רלוונטיות הנתונים והן מבחינת אמינותם, תמונת מצב אשר ניתן על בסיסה לקבוע מדיניות הנוגעת למאבק בעוני בישראל. מטרתו של דו"ח זה של מכון ירושלים לחקר שווקים הוא לספק תמונת מצב אלו.

ירדן גזית

נובמבר 2011

על פי "דוח מצב העניים בישראל" של מכון ירושלים לחקר שווקים, אשר התפרסם ביום , קובעי המדיניות מנסים לטפל בבעיית העוני בלי הכלים המא פשרים להבין את פרטיה, משום שעד כה לא התפרסם שום דוח על מצבם של העניים עצמם.

ירדן גזית

אוקטובר 2010

bottom of page